OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wobec powyższego zgodnie z art. 13 przedmiotowego rozporządzenia informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie

Skęczniew 58

62-730 Dobra

reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 632794471
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • jednostki uprawnione do kontroli.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Posiadają Państwo prawo:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy.
Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z ww. przepisów. Odmowa podania danych osobowych równoważna jest z brakiem możliwości wypełniania zadań statutowych oraz jest przeszkodądo skorzystania z usług i świadczeń w DPS.

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż;

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SKĘCZNIEWIE  Skęczniew 58; 62-730 Dobra 

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji, usług i umów określonych przepisami prawa;  ustawy o pomocy społecznej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i innymi aktami prawa, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f RODO i  służą realizacji prawnie wyznaczonego celu leżącego w interesie publicznym.

3.      Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług , bądź spełnienia obowiązków wynikających z regulaminów i statutu DPS Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i  regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w DPS.

5.      Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.      Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.      Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest nie możność realizacji usług i umów.

 

 

Copyright dps-skeczniew.pl
Komunikat. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Plików cookies.